Kėlimo kranams – tiek autokranams, tiek manipuliatoriui-fiskarui; patvirtintos naudojimo saugaus rekomendacijos:

Svarbiausia prielaida – darbas su kėlimo kranu organizuojamas vadovaujantis kėlimo krano techniniais dokumentais ir laikantis šių reikalavimų:

Apšvietimas – krovinių kėlimo vieta ir visa kėlimo kranų darbo zona turi būti gerai apšviesta. Kai kėlimo krano darbo zonos apšvietimas nėra pakankamas (tamsus paros metas, tirštas rūkas, stiprus lietus, snygis bei kt.). Kai kranininkas krano darbas sustabdomas.

Ženklinimas – kėlimo krano veikimo zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais ir užtikrinta, kad jose nebūtų pašalinių asmenų atliekant krovinių kėlimo darbus (išskyrus atvejus, kai kėlimo kranu – manipuliatoriumi, naudojant atitinkamą įrangą, atliekami žolės pjovimo darbai);

Mechaniškai tvarkingi reikmenys – kėlimo reikmenys turi būti prižiūrimi ir saugomi taip, kad nebūtų pažeisti mechaniškai arba dėl nepalankių aplinkos veiksnių poveikio, t. y. negali būti aprūdiję;

Krovinio svoriui pritaikyti krovimo reikmenys – stropai ir (arba) traversos kroviniui perkelti parenkamos pagal krovinio svorį, stropavimo taškų skaičių ir atstumą tarp jų;

Tara smulkiems kroviniams – smulkūs kroviniai turi būti keliami bei perkeliami specialioje taroje ir sukrauti taip, kad neiškristų. Smulkūs kroviniai turi būti keliami tvarkingoje kėlimui skirtoje pakuotėje, užtikrinančioje saugų krovinio kėlimą;

Plytoms ant padėklų reikalavimai – kelti plytas ant padėklų be aptvarų turi būti leidžiama tik kraunant nuo žemės į automobilius ir iš jų ant žemės;

Kaip kraunama iš rietuvių – krauti krovinius ir imti juos iš rietuvių reikia tvarkingai, nepažeidžiant nustatytos krovinių sandėliavimo tvarkos ir neužkraunant judėjimo takų;

Reikalavimai krovinio vietai – perkeliamą krovinį leidžiama nuleisti tik į parengtą vietą, kurioje krovinys negalėtų nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Kai keliamas ir nuleidžiamas aprištas (be kilpų) krovinys, jis turi būti nuleidžiamas tik po juo padėjus tašus arba ant specialių atramų, kad būtų galima lengvai ištraukti iš po krovinio stropus jų nesugadinant ir nepažeidžiant rietuvės. Krovinių sandėliavimo vietoje turi būti iš anksto padėti reikiamo stiprumo ir aukščio padėklai;

Krovimai pusvagonių, platformų bei automobilių krovimas – į pusvagonius, platformas bei automobilius kroviniai kraunami taip, kad iškraunant būtų patogu ir saugu juos stropuoti. Šiam tikslui turi būti naudojami intarpai, konteineriai, inventoriniai (grąžinamieji) stropai arba kitos priemonės. Pusvagoniai, platformos, automobiliai ir vagonėliai pakraunami ir iškraunami nepažeidžiant jų pusiausvyros;

Reikalavimai žmonėms – draudžiama nuleisti arba kelti automobilyje ir pusvagonyje esančius krovinius, kai automobilio kėbule ar pusvagonyje yra žmonių;

Reikalavimai kranų apkrovoms – kelti ir perkelti krovinius keliais kėlimo kranais leidžiama tik tais atvejais, kai kiekvieno kėlimo krano apkrova, keliant krovinį, neviršija jo keliamosios galios, dalyvaujant kėlimo krano darbo vadovui ir darbai vykdomi pagal darbų vykdymo projektą;

Krano pastatymas – savaeigis kėlimo kranas turi būti pastatomas laikantis kėlimo krano naudojimo instrukcijų reikalavimų, kad jis nepasvirtų, nevirstų arba nekontroliuojamai pajudėtų iš vietos ir neslystų. Ypač svarbu įvertinti grunto/atramos būklę, veikiant didžiausiai apkrovai;

Savaeigio kėlimo krano pastatymas – savaeigis kėlimo kranas turi būti statomas taip, kad kėlimo kranui dirbant atstumas tarp sukamosios dalies ir pastatų, krovinių, rietuvių ir kitų daiktų būtų ne mažesnis kaip 1 m. Jei kėlimo kranas statomas ant papildomų atramų, turi būti pastatytos visos papildomos atramos arba vadovaujamasi kėlimo krano techniniais dokumentais. Atramos turi būti statomos ant patvarių ir stabilių paviršių ir padėklų. Esant nepakankamai stabiliam gruntui, per dideliam aikštelės nuolydžiui ar kitoms sąlygoms, gali būti naudojami papildomi didesnio ploto, storio, specialios formos ar kitų savybių padėklai.;

Saugūs atstumai – pastačius autokraną turi būti išlaikyti saugūs atstumai nuo inžinerinių tinklų, elektros tinklų ir elektros perdavimo linijų, miesto transporto ir pėsčiųjų judėjimo vietų, nepavojingi kėlimo krano priartėjimo prie pastatų ir medžiagų sandėliavimo vietų atstumai;

Specialūs reikalavimai – reikalavimai kėlimo krano pastatymui ir jo darbui, dirbant arti iškasų; krovinių sandėliavimo vieta ir gabaritai, privažiavimo keliai, saugos ženklų ir perspėjimo užrašų išdėstymo vietos ir pan..